Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, sastāvā esošās ēkas, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole.

*Līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā

 

Nomas objekta adrese

Rātslaukums 7, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 001 0082 001

Iznomājamais objekts

Telpas ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk.:

1)      iznomājamās telpas (tiek izsolītas): 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpas Nr.2 - 4 ar kopējo platību 77,6 m2;

      2) koplietošanas telpu domājamā daļa (fiksēta nomas maksa)  platībā 4,29 m2 .

Nomas objekta telpu kopējā platība

 81,89 m2

Telpu izmantošanas veids

Suvenīru, mākslas un daiļamatniecības priekšmetu tirdzniecība, komercdarbības veikšana atbilstoši teritorijas atļautajiem izmantošanas veidiem.

Zemesgabals

1.1.      Ēka atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederoša zemesgabala Rātslaukumā 7, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 001 0082, ar kopējo platību 942,0 m2. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem ēka un zemesgabals ir vienots īpašuma objekts.

- nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2020. gadā t.i. 14,65 EUR/mēnesī(bez PVN)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

25,00 EUR  (bez PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

1,00 EUR  (bez PVN),  par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 31.05.2026.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām ar platību 77,6 m2 un fiksētā nomas maksa 1,00 EUR/ m2 mēnesī (bez PVN) par koplietošanas telpu domājamo daļu 4,29 m2 platībā. Apsaimniekošanas maksa 1,02EUR(bez PVN)par telpu 1 m2 mēnesī. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa.  Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā tikai ar SIA “Rīgas nami” iepriekšēju rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmreizējā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas),  Rīgā, SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 26.05.2020. Līdz ārkārtējās situācijas beigām Pieteikumus dalībai izsolē nolikumā norādītajā kārtībā un termiņā ar iesniedzēja parakstītu iesniegšanas laiku uz aploksnes  lūdzam ievietot pie SIA „Rīgas nami” biroja ieejas durvīm  izvietotā pasta kastē Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.

Izsoles laiks un vieta

27.05.2020. plkst. 11.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 10.00- 14.00:

Jānis Puķītis (tālr. 67181178, mob. 26498623, e-pasts: janis.pukitis@riga.lv.

 

 

 

 

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu