Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.12 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 012) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.

Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.12
Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole
*
Līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles
noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā

Nomas objekta adrese Saktas ziedu tirgus paviljoni, Tērbatas iela 2K, Rīga
Kadastra apzīmējums Īslaicīgas būves kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004
Iznomājamais objekts Tirdzniecības vieta Nr.12 (telpu grupas kad.apz.0100 005 0005 004 012)
telpa 7,3 m
2, āra telpa 3,0 m2, kopā 10,3 m2
Nomas objekta telpu kopējā
platība
10,3 m2
Telpu izmantošanas veids Komercdarbība, t.sk. griezto ziedu, ziedu kompozīciju, telpaugu, ogu, augļu,
dārzeņu, dāvanu, suvenīru un saldumu tirdzniecība
Izsoles sākuma nomas maksas
apmērs
EUR 320.00 (neskaitot PVN) mēnesī.
Izsoles solis EUR 30.00 (neskaitot PVN), augšupejošs solis.
Iznomāšanas termiņš Līdz 10.11.2021.
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa par tirdzniecības vietu. Apsaimniekošanas izmaksas 5.02
EUR/m
2 mēnesī (kopā 51.71 EUR mēnesi). Piesaistītā zemes gabala
domājamās daļas ar platību 41,04 m
2 nomas maksa (2020.gadā t.i. 36.13
EUR mēnesī). Maksājumi par patērētajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija. Maksājumi apliekas ar
pievienotās vērtības nodokli.
Nomas tiesību piešķiršanas īpašie
nosacījumi
Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku vienu mēnesi
iepriekš, vienpusēji atkāpties no līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus,
kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja tiek uzsākta Tērbatas ielas,
Rīgā, rekonstrukcija vai inženierkomunikāciju ierīkošana un/vai
zemesgabals Tērbatas ielā 2D, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0005
8001), ir nepieciešams gājēju kustības organizēšanai.
Nomniekam nav tiesības nodot nomas objektu apakšnomā
Izsoles veids Mutiska, pirmā
Nomas tiesību pretendentu
pieteikšanās vieta un termiņš
Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru
ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” birojā
līdz 20.05.2020. Līdz ārkārtējās
situācijas beigām Pieteikumus dalībai izsolē nolikumā norādītajā kārtībā un
termiņā ar iesniedzēja parakstītu iesniegšanas laiku uz aploksnes lūdzam
ievietot pie SIA „Rīgas nami” biroja ieejas durvīm izvietotā pasta kastē
Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.
Izsoles laiks un vieta 2020.gada 21. maijā plkst. 10.30 Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas),
Rīgā, SIA “Rīgas nami” birojā. *
Iznomātājs SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050
Izsoles sludinājums, nolikums un
nomas līguma projekts
Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas un apsaimniekošanas
pakalpojumu līgumu projektiem var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no
Svaru ielas), Rīgā, SIA “Rīgas nami” birojā un portālos
www.rigasnami.lv,
www.riga.lv.
Objekta apskate Objekta ārējai vizuālai apskatei nav ierobežojumu, brīva piekļuve.
Kontaktpersona objekta iekštelpu apskatei (darba dienās no plkst. 10.00 -
14.00.) pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. 67181793, 26618165.
Pielikumi


– Drukāt dokumentu