Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

Telpu ar kopējo platību 95,15 m2 ēkā Brīvības ielā 86, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole. 

Nomas objekta adrese

Brīvības iela 86, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 028 0062 001

Iznomājamais objekts

Telpas ar kopējo platību 95,15 m2, t.sk.:

1)      iznomājamās telpas (tiek izsolītas): telpu grupas Nr.001 3.stāva telpas Nr.20 - 24 ar kopējo platību 62,7 m2;

      2) koplietošanas telpu domājamā daļa (fiksēta nomas maksa)  platībā 32,45 m2 .

Nomas objekta telpu kopējā platība

 95,15 m2

Telpu izmantošanas veids

Birojs

Zemesgabals

Ēka atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 028 0062). Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 30,83 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2020. gadā t.i. 5,97 EUR/mēnesī(bez PVN))

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

4,00 EUR  (bez PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0,30 EUR  (bez PVN),  par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 30.04.2026.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām ar platību 62,7 m2 un fiksētā nomas maksa 0,35 EUR/ m2 mēnesī (bez PVN) par koplietošanas telpu domājamo daļu 32,45 m2 platībā.  Apsaimniekošanas maksa 0,96EUR(bez PVN)par telpu 1 m2 mēnesī.  Piesaistītā zemes gabala nomas maksa.  Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā tikai ar SIA “Rīgas nami” iepriekšēju rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmreizējā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” birojā  līdz 28.04.2020.

Līdz ārkārtējās situācijas beigām Pieteikumus dalībai izsolē nolikumā norādītajā kārtībā un termiņā ar iesniedzēja parakstītu iesniegšanas laiku uz aploksnes  lūdzam ievietot pie SIA „Rīgas nami” biroja ieejas durvīm  izvietotā pasta kastē Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.

 

Izsoles laiks un vieta

29.04.2020. plkst. 10.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.

Līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā.

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 10.00- 14.00:

pārvaldnieks  Fjodors Gubins (tālr. 67181793, mob. 26618165)

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu