Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Ēkas Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0121 001) jumta daļas ar platība 20,0 m2 nomas tiesību mutiska izsole

Ēkas Kr. Valdemāra  ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0121 001) jumta daļas ar platība 20,0 m2 nomas tiesību mutiska izsole. 

 NOMAS OBJEKTA ADRESE

Kr. Valdemāra  iela 5, Rīga

 

NOMAS OBJEKTA KADASTRA APZĪMĒJUMS UN VEIDS

0100 019 0121 001

Ēkas jumta daļa

NOMAS OBJEKTA PLATĪBA

20,0 m2

LIETOŠANAS MĒRĶIS

mobilo sakaru bāzes stacijas (antenas, radio bloki u.tml.) izvietošana

PAPILDUS PRASĪBA

Nomnieks nodrošina tikai tādu Iekārtu uzstādīšanu, kuras izmantošanu konkrētajā vietā akceptējusi Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari”, reģistrācijas Nr. 40003021907.

IZSOLES SĀKUMA

NOMAS MAKSAS APMĒRS

900.00 EUR (bez PVN) mēnesī

IZSOLES SOLIS

20.00 EUR (bez PVN) mēnesī, augšupejošs solis

NOMAS LĪGUMA MAKSĀJUMI

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par jumta daļu. Maksa par patērēto elektroenerģiju. Vienreizējs maksājums 60.00 EUR apmērā par nomas objekta tirgus nomas maksas vērtējumu. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

PAPILDINFORMĀCIJA

Drošības maksa 3000.00 EUR apmērā, kas iemaksāta par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, izsoles uzvarētājam tiek ieturēta kā nomas līgumā noteikto nomas maksu un citu maksājumu izpildes nodrošinājums.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 2026. gada 31. martam

IESPĒJA NODOT APAKŠNOMĀ

Ir, saskaņojot ar SIA „Rīgas nami”

IZSOLES VEIDS

Mutiska, pirmā

NOMAS TIESĪBU PRETENDENTU PIETEIKŠANĀS VIETA UN TERMIŅŠ

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2020.gada 23.martam

IZSOLES LAIKS UN VIETA

2020.gada 24.martā plkst.13.00 Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” biroja telpās

NOMAS OBJEKTA APSKATES LAIKS

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 10.00 - 14.00): pārvaldnieks Jānis Puķītis, tālr. 67181178, mob.26498623

IZNOMĀTĀJS

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050, kontaktpersona: Jānis Puķītis, tālr. 67181178, mob.26498623,

e-pasts: janis.pukitis@riga.lv

IZSOLES SLUDINĀJUMS, NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā,  SIA ”Rīgas nami” birojāun portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv


Pielikumi


– Drukāt dokumentu