Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Mazjumpravas ielā 53, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6436) sastāvā esošo ēku (kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 003, 0100 125 6436 006, 0100 125 6436 010 ), ar kopējo platība 487,0 m2 nomas tiesību mutiska izsole

Nekustamā īpašuma Mazjumpravas ielā 53, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6436) sastāvā esošo ēku (kadastra apzīmējumi  0100 125 6436 003, 0100 125 6436 006, 0100 125 6436 010 ), ar kopējo platība 487,0 m2 nomas tiesību mutiska izsole

 

 NOMAS OBJEKTA ADRESE

Mazjumpravas iela 53, Rīga

 

NOMAS OBJEKTA KADASTRA APZĪMĒJUMI

UN VEIDS

0100 125 6436 003 – angārs

0100 125 6436 006 – noliktava

0100 125 6436 010 – nojume

NOMAS OBJEKTA PLATĪBA

Angārs (0100 125 6436 003) –     422,3 m2

Noliktava (0100 125 6436 006) –  60,0 m2

Nojume (0100 125 6436 010) –       4,7 m2

                                      Kopā:      487,0 m2

LIETOŠANAS MĒRĶIS

Saimnieciskā un komercdarbība

IZSOLES SĀKUMA

NOMAS MAKSAS APMĒRS

1.00 EUR (bez PVN) par 1 m2mēnesī

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

NOMAS LĪGUMA MAKSĀJUMI

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Vienreizējs maksājums 140.00 EUR apmērā par nomas objekta tirgus nomas maksas vērtējumu. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

PAPILDINFORMĀCIJA

Drošības maksa 1900.00 EUR apmērā, kas iemaksāta par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, izsoles uzvarētājam tiek ieturēta kā nomas līgumā noteikto nomas maksu un citu maksājumu izpildes nodrošinājums.

NOMAS OBJEKTA APSAIMNIEKOŠANA

Nomnieks par saviem līdzekļiem veic nomas objekta un tam piesaistītā zemesgabala pilnu apsaimniekošanu

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 28.02.2026.

ZEMESGABALS

Kopā ar nomas objektu tiek iznomāta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala (kadastra apz. 0100 125 0476) daļa ar platību 3600 m2

ZEMESGABALA NOMAS MAKSA

Zemesgabala (kadastra apz. 0100 125 0476) daļas ar platību 3600m2 nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2020.gadā t.i. 25.69 EUR/mēnesī.)

IESPĒJA NODOT APAKŠNOMĀ

Ir, saskaņojot ar SIA „Rīgas nami”

IZSOLES VEIDS

Mutiska, pirmā

NOMAS TIESĪBU PRETENDENTU PIETEIKŠANĀS VIETA UN TERMIŅŠ

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2020.gada 28.februārim

IZSOLES LAIKS UN VIETA

2020.gada 2.martā plkst.11.00 Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” biroja telpās

NOMAS OBJEKTA APSKATES LAIKS

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 10.00 - 14.00): pārvaldnieks Viktors Villers, tālr. 67181797, mob.26407395

IZNOMĀTĀJS

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050, kontaktpersona: V.Villers, tālr.26407395, 67181797

e-pasts: viktors.villers@riga.lv

IZSOLES SLUDINĀJUMS, NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā,  SIA ”Rīgas nami” birojāun portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv


Pielikumi


– Drukāt dokumentu