Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, telpas

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpas ar  platību 20,7 m2 nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Lāčplēša iela 60, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 030 0128 002

Iznomājamais objekts

1-stāvu ēkas telpu grupas 002 telpa Nr.1

Nomas objekta telpu kopējā platība

 20,7 m2

Telpu izmantošanas veids

 Saimnieciskā un komercdarbība

Zemesgabals

Ēka atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 030 0128). Kopā ar telpu tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 13,43 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2020.gadā t.i. 1,85 EUR/mēnesī).

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

3.50 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0.30 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 31.01.2021.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Apsaimniekošanas izdevumi (2020.gadā 0.85 EURpar 1 m2 mēnesī).  Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā,  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā, SIA ”Rīgas nami” birojā  līdz 2020.gada 12.februārim

Izsoles laiks un vieta

­­­­­2020.gada 13.februārī plkst. 11.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 4.stāvā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā,  SIA ”Rīgas nami” birojāun portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 10.00- 14.00):

pārvaldnieks Viktors Villers, tālr. 67181797, mob.26407395

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu