Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Zāģeru ielā 9, sastāvā esošās ēkas kopējo platību 1408,2 m2, ar kopējo platību 596,7 m2, ar kopējo platību 122,1 m2 un ēkas ar kopējo platību 18,8 m2 nomas tiesību mutiska izsole

 

Nekustamā īpašuma Rīgā, Zāģeru ielā 9, kadastra numurs 0100 015 2031, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 001 ar kopējo platību 1408,2 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 002 ar kopējo platību 596,7 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 003 ar kopējo platību 122,1 m2 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 004 ar kopējo platību 18,8 m2 nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Zāģeru iela 9, Rīga

Kadastra Nr.

0100 015 2031

Iznomājamais objekts

Poliklīnikas ēka (kad. apz. 0100 015 2031 001) – 1408,2 m2;

Poliklīnikas ēka (kad. apz. 0100 015 2031 002) – 596,7 m2;

Garāža - noliktava (kad. apz. 0100 015 2031 003) – 122,1 m2;

Šķūnis (kad. apz. 0100 015 2031 004) – 18,8 m2.

Nomas objekta kopējā platība

2145,8 m2

Ēku izmantošanas veids

Veselības aprūpes, tostarp valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšana

Zemesgabals

Ēkas atrodas uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 015 2031). Kopā ar ēkām tiek iznomāts zemesgabals ar kopējo platību 4325,0 m2, nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2019.gadā t.i. 140,93 EUR/mēnesī(bez PVN))

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

1,50 EUR (bez PVN) par ēku kopējās platības 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0,30 EUR (bez PVN), par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 31.12.2025.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par ēkām ar kopējo platību 2145,8 m2 . Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot ēkas vai to daļu apakšnomā tikai ar SIA “Rīgas nami” iepriekšēju rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmreizējā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 05.12.2019.

Izsoles laiks un vieta

06.12.2019. plkst. 10.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 14.00- 17.00:

Jānis Puķītis (tālr. 67181178, mob. 26498623)

 

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu