Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību mutiska izsole”

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu  ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību mutiska izsole

Izsoles datums: 25.10. 2019.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Kaybee”, reģistrācijas numurs 40103908392.

Nosolītā nomas maksas: 25,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).

 – Drukāt dokumentu