Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 (1C – 101) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Izsoles datums: 23.10. 2019.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “BLAGOVEST TURSERVISS”, reģistrācijas numurs 40003599300

Nosolītā nomas maksas: 7,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu