Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2 (1C-1., 2.st.) nomas tiesību līguma noslēgšana

-izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  biedrību “Baltic Jewellry Association”, reģistrācijas Nr.40008151294;

- līguma noslēgšanas datums:  28.08.2019.;

- līguma beigu termiņš: 31.08.2025.– Drukāt dokumentu