Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 125,96 m2 (1B – 303) nomas tiesību mutiska izsole

Izsoles datums: 09.08. 2019.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Artganica”, reģistrācijas numurs 40103383889.

Nosolītā nomas maksas: 4,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu