Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 401,07 m2, un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 56,87 m2 , nomas tiesību mutisku izsoli

„Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 401,07 m2, t.sk. telpu grupas 006 telpu Nr.1-2, telpu grupas 062 telpas Nr.1-5, telpu grupas 065 telpas Nr.1-3, telpu grupas 066 telpas Nr.1-14 ar platību 344,2 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 56,87 m2 , nomas tiesību mutisku izsoli

 

Nomas objekta adrese

Torņa iela 4, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 009 0065 001

Iznomājamais objekts

telpas  ar kopējo platību 401,07 m2, t.sk.:

1)      iznomājamās telpas:

telpu grupas 006 telpas Nr. 1 -2, telpu grupas 062 telpas Nr. 1 -5,  telpu grupas 065 telpas Nr. 1 -3, telpu grupas 066 telpas Nr. 1 -14 kopējo platību   344,2 m2;

2)      koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 56,87 m2

 

Kultūras piemineklis

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr. 6603)

Nomas objekta telpu kopējā platība

401,07 m2

Telpu izmantošanas veids

 

pakalpojumu sniegšana un/ vai biroja telpu izvietošana

 

Zemesgabals

Ēka saistīta ar zemesgabalu Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 009 0065, ar kopējo platību 4433m2. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem būves un zemesgabals ir vienots īpašuma objekts.

Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 231,07 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2019.gadā t.i. 137,43 EUR /mēnesī.)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

6,00 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0,50 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Līguma Īpašuma pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2025.gada 31.augsutam

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par iznomājamajām telpām. Ikmēneša nomas maksa 0,50 EUR apmērā par vienu koplietošanas telpu m2.  Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Papildus nomnieks maksā nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi),  kā arī maksājumus, kas ir noteikti Īpašuma nomas un Īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu līgumos, saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole (pirmreizēja)

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā, SIA ”Rīgas nami” birojā  līdz 22.08.2019.  plkst.15.00

Izsoles laiks un vieta

­­­­­2019.gada 23.augsutā plkst. 10.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5(ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā un portālos www.rigasnami.lv,  http://pasvaldiba.riga.lv .

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

pārvaldniece Rigonda Rimša, tālr. 67181785, mob.26453605

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu