Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.7 ar kopējo platību 10,3 m2 , kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 007, nomas tiesību mutiska izsole

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.7 ar kopējo platību 10,3 m2 , kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 007,  nomas tiesību mutiska izsole

 

Nomas objekta adrese

Saktas ziedu tirgus paviljoni, Tērbatas iela 2K, Rīga

Kadastra apzīmējums

Īslaicīgas būves kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004

Iznomājamais objekts

Tirdzniecības vieta Nr.7 (telpu grupas kad.apz.0100 005 0005 004 007)

 telpa 7,3 m2, āra telpa 3,0 m2, kopā 10,3 m2

Nomas objekta telpu kopējā platība

Griezto ziedu, ziedu kompozīciju, telpaugu tirdzniecība.

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

EUR 320.00 (neskaitot PVN) mēnesī.

Izsoles solis

EUR 30.00 (neskaitot PVN), augšupejošs solis.

Iznomāšanas termiņš

Līdz 10.11.2021.

Nomas līguma maksājumi

Nomas maksa par tirdzniecības vietu. Apsaimniekošanas izmaksas 5.02 EUR/m2 mēnesī (kopā 51.71 EUR mēnesi). Piesaistītā zemes gabala domājamās daļas ar platību 41,04 m2 nomas maksa (2019.gadā t.i. 36.13 EUR mēnesī).  Maksājumi par patērētajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi

Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku vienu mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja tiek uzsākta Tērbatas ielas, Rīgā, rekonstrukcija vai inženierkomunikāciju ierīkošana un/vai zemesgabals Tērbatas ielā 2D, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 8001), ir nepieciešams gājēju kustības organizēšanai.

 

Nomniekam nav tiesības nodot nomas objektu apakšnomā

Izsoles veids

Mutiska, pirmā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas),  Rīgā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā līdz 19.06.2019.       

Izsoles laiks un vieta

2019.gada 20.jūnijā plkst. 11.00 Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA “Rīgas nami” telpās

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā,  SIA “Rīgas nami” telpās  un portālos www.rigasnami.lv, www.riga.lv. Izsoles sludinājums izvietots pie nomas objekta.

Objekta apskate

 

Objekta ārējai vizuālai apskatei nav ierobežojumu, brīva piekļuve.

Kontaktpersona objekta iekštelpu apskatei (darba dienās no plkst. 10.00 - 14.00.) pārvaldnieks  Fjodors Gubins, tālr. 67181793,26618165.


Pielikumi


– Drukāt dokumentu