Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 49/53, kadastra numurs 0100 520 0040, telpu ar kopējo platību 1020,64 m2, nomas tiesību izsole

Telpu ar kopējo platību 1020,64 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā,

nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Brīvības iela 49/53, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 020 0083 001

Iznomājamais objekts

Telpas ar kopējo platību 1020,64 m2, t.sk.:

1)      iznomājamās telpas (tiek izsolītas): 1. un 2.stāva telpu grupas 048 telpas Nr.1-20 ar platību 874,1 m2;

       2) koplietošanas telpu domājamā daļa (fiksēta nomas maksa): platība 146,54 m2

Nomas objekta telpu kopējā platība

 1020,64 m2

Telpu izmantošanas veids

Saimnieciskās darbības veikšana atbilstoši teritorijas/ēkas atļautajiem izmantošanas veidiem, izņemot lietotu preču, apģērbu vai apavu tirdzniecību

Zemesgabals

Ēka atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0083, Rīgas pilsētai piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 020 2011) un  Rīgas Jaunās Sv.Ģertrūdes evanģēliski luteriskās draudzes zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 020 0079). Kopā ar telpām tiek iznomāta:

- zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0083) domājamā daļa 191,79 m2 platībā - nomas maksa 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības gadā (2019.gadā t.i.66.76 EUR/mēnesī (bez PVN));

- zemesgabala (kadastra apz.0100 020 2011) domājamā daļa 15,9 m2   platībā - nomas maksa 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības gadā (2019.gadā t.i. 7.00 EUR/mēnesī(bez PVN)).

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

3.80 EUR  (bez PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0.30 EUR  (bez PVN),  par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 30.04.2025.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām ar platību 874,1 m2 un fiksētā nomas maksa 0.38 EUR/ m2 mēnesī (bez PVN) par koplietošanas telpu domājamo daļu 146,54 m2 platībā.  Apsaimniekošanas maksa 0.75EUR(bez PVN)par telpu 1 m2 mēnesī. Piesaistīto zemes gabalu nomas maksa. Izmaksu kompensācija par zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0079)  domājamās daļas 89,86 m2 platībālietošanu - 5,5 % no zemesgabala domājamās daļas kadastrālās vērtības gadā (2019.gadā 141.12EUR/mēnesī). Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā tikai ar SIA “Rīgas nami” iepriekšēju rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmreizējā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā  līdz 07.05.2019.

Izsoles laiks un vieta

08.05.2019. plkst. 14.30, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 10.00- 14.00:

pārvaldnieks  Fjodors Gubins (tālr. 67181793, mob. 29299983)


Pielikumi


– Drukāt dokumentu