Iepirkumi / Izsoles

SIA “Rīgas nami” no 2019. gada 1. janvāra informāciju par plānotiem un izsludinātiem iepirkumiem, noslēgtiem iepirkumu līgumiem, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto internetā publiski pieejamā valsts elektroniskās informācijas sistēmā (Elektronisko iepirkumu sistēmā) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai - SIA “Rīgas nami” pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1355.


Laikā no 2020. gada 18. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā.
Pieteikumus dalībai izsolē nolikumā norādītajā kārtībā un termiņā ar iesniedzēja parakstītu iesniegšanas laiku uz aploksnes lūdzam ievietot pie SIA „Rīgas nami” biroja ieejas durvīm izvietotā pasta kastē Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.Kustamas mantas atsavināšana

SIA “Rīgas nami” organizē kustamās mantas – krēslu (330 gab.) atsavināšanu - pārdošanu par brīvu cenu.

Pieteikumi par kustamās mantas pirkšanu, kas aizpildīti atbilstoši paraugam, iesniedzami no 2018. gada 21. decembra plkst. 9.00 līdz 2019. gada 3. janvārim plkst. 17.00, SIA “Rīgas nami” vienā no šādiem veidiem:
- klātienē Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, darbdienās laikā no plkst. 9.00 līdz 15.00, tālrunis 67181177;
- nosūtot pa pastu uz adresi: Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, LV – 1050;
- elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: rigasnami@riga.lv.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4 ar telpu kopējo platību 54,65 m2, t.sk. telpas Nr.1-3 ar platību 46,9m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2, t.sk. telpu grupas 047 telpas Nr.1-3 ar platību 46,9m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 7,75m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana”– Drukāt dokumentu