Iepirkumi / Izsoles

SIA “Rīgas nami” no 2019. gada 1. janvāra informāciju par plānotiem un izsludinātiem iepirkumiem, noslēgtiem iepirkumu līgumiem, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto internetā publiski pieejamā valsts elektroniskās informācijas sistēmā (Elektronisko iepirkumu sistēmā) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai - SIA “Rīgas nami” pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1355.


Laikā no 2020. gada 18. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā.
Pieteikumus dalībai izsolē nolikumā norādītajā kārtībā un termiņā ar iesniedzēja parakstītu iesniegšanas laiku uz aploksnes lūdzam ievietot pie SIA „Rīgas nami” biroja ieejas durvīm izvietotā pasta kastē Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4 telpas ar kopējo platību 401,07 m2, t.sk. telpu grupas ar platību 344,2 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 344,2 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2, t.sk. telpu grupas 006 telpu Nr.1-2, telpu grupas 062 telpu Nr.1-5, telpu grupas 065 telpu Nr.1-3 un telpu grupas 066 telpu Nr.1-14, ar platību 344,2 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 344,2 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.

Publikācijas projekts. Par SIA “Rīgas nami” kustamās mantas – krēslu atsavināšanas izsoles rezultātu.

SIA “Rīgas nami” 2019. gada 8. februārī plkst. 11.00, Rātslaukumā 5, Rīgā, rīkoja kustamās mantas – krēslu (330 gab.) izsoli.
Saskaņā ar SIA “Rīgas nami” mantas atsavināšanas komisijas 2019. gada 8. februāra lēmumu izsoles dalībnieks – Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”, reģistrācijas Nr. 40900010788, iegūst tiesības slēgt pirkuma līgumu par kustamās mantas – krēslu (330 gab.) iegādi par summu 330,00 EUR (trīs simti trīsdesmit euro, 00 centi), neieskaitot PVN.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpas ar kopējo platību 54,65 m2, t.sk. telpu grupas 047 telpas Nr.1-3 ar platību 46,9m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 7,75m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2, t.sk. telpu grupas 047 telpas Nr.1-3 ar platību 46,9m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 7,75m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.– Drukāt dokumentu